Поддържане и профилактика на пожароизвстителни системи

Поддържане и профилактика на пожароизвстителни системи, пожарогасители и пожарни кранове

ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕВАНТИВНАТА ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР

Когато стане дума за сигурност на сградите, едно от задължителните неща е защитата от пожари.

В закона за МВР (ЗМВР) залягат на няколко места начините, по които следва да бъдат координирани, профилактирани и поддържани системите за пожароизвестяване (ПИС), както и пожарогасителите (включително пожарогасителни системи (ПГС)) и пожарни кранове.

ПОДДРЪЖКА ОТ ЛИЦЕНЗИРАНИ ФИРМИ

Чл. 129 от ЗМВР регламентира начина, по който лицензирани фирми могат да окажат съдействие на ГДПБЗН (Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението). По закон, лицензирани фирми могат да поемат под поддръжка ПИС, в т.ч. и ПГС (пожарогасители и пожарни кранове). Тази поддръжка следва да се провежда годишно и на всеки три месеца от лицензираните фирми. Задължение на отговорните служители на обектите е да провеждат ежедневната проверка за изправността на системите за безопасност от пожари.

В продължение на своя слоган – всички решения в едно (All in One Solution), VAiOS предоставя възможността да поеме под профилактика и поддръжка:

като разполага с необходимите разрешителни и партньорства, за да извърши всички необходими по закон процедури.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА ПРОФИЛАКТИКА И ПОДДРЪЖКА НА ПИС, ПОЖАРОГАСИТЕЛИ И ПОЖАРНИ КРАНОВЕ?

Противопожарните системи и съоръжения са сред основните елементи на всяка сграда и структура. Системата за пожароизвестяване са от животоспасяващо значение и според законодателството е задължителна за много сгради. Освен това, те подлежат на периодични тестове и поддръжка.

  • годишни;
  • на всеки 3 месеца;
  • ежедневни.

ГОДИШНИ И ТРИМЕСЕЧНИ ПРОФЛАКТИКИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА

Периодичните профилактики по поддръжката на системите се извършват ежегодно, както и на всеки три месеца. Те следва да се провеждат от лицензирана фирма, която да се установи с двустранен договор, в който се регламентират и аварийните ситуации, и посещения на обекта относно системите, пожарогасителите и противопожарните кранове.

ЕЖЕДНЕВНИ ПРЕГЛЕДИ НА СИСТЕМИТЕ

Всекидневните проследявания за изправността на системата следва да се извършват от избран от управителя служител на обекта, който ежедневно да проверява визуално изправността на ПИС, пожарогасителите и пожарните кранове.

ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ И ЦЯЛОСТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

С оглед спецификите около воденето на документацията при вземане на обект под поддръжка, VAiOS поема изцяло техническото обслужване на тези системи и съоръжения, но също и се грижи за цялостното оформление и издаване на документацията, съпътстваща тези дейности.

СОФТУЕР ЗА ЕФЕКТИВНО ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

С цел да улесни процесите по водене на документацията около профилактиката и поддръжката на противопожарните системи, VAiOS иновира и създаде софтуерен модул, чрез който цялата необходима документация, списъци, протоколи и други се съхранява и е на разположение при нужда.

Благодарение на този модул вече не се налага да търсите сред купищата други документи. Всичко нужно при евентуална проверка може да бъде намерено и предоставено както на хартия, така и достъпно онлайн, за което ще окажем необходимото съдействие и помощ.

 

КОЕ КАК СЕ ПРОВЕРЯВА, ПРОФИЛИРА И ПОДДЪРЖА

За да може да бъде проследена изправността и ефективното сработване при нужда, противопожарните системи и съоръжения подлежат на периодично обслужване.

  • За пожароизвестителните системи е необходим ежедневен преглед на техниката, както и тримесечна и годишна техническа проверка от сертифицирана фирмa.
  • За противопожарните системи (например пожарогасители, пожарни кранове и др.) се проверяват ежемесечно, а веднъж годишно задължително минават техническа проверка и изпитания, отново от сертифицирана фирма.

ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА 

За да отговаря Вашият обект (сграда) напълно на изискванията, VAiOS може да подготви за вас:

  • Проектиране на пожароизвестителни системи;
  • Схеми за евакуация;
  • Доставка, монтаж и поддръжка на аварийно осветление;
  • Доставка и монтаж на указателни табели (например за изход и път за евакуация).

Имате нужда от помощ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ