Политики - Vaios

Политики

ПОЛИТИКАТА НА КОМПАНИЯТА

Ваиос ООД е ориентирана към
• удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, при спазване на законовите и нормативни изисквания към нашите продукти и услуги
• гарантиране на ефективна защита на цялата информация, в процеса на работа на дружеството, чрез осигуряване на гарантирани поверителност, цялостност, достъпност и съответствие със законовите изисквания.
В съответствие с така обявената политика, целите по сигурност на информацията на ръководството са:
• Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти и услуги с желаното качество
• Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за поддържане на постоянно качество на продуктите
• Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати
• Ефективно управление на взаимосвързаните процеси, чрез рационално използване на възможностите на оборудването, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите, и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на нормативните изисквания работна среда
• Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност
• Непрекъснато  подобряване  качеството  на предлаганите продукти и услуги – постоянна цел на ръководството и целия персонал на дружеството
• Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения
• Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици
• Гарантиране на максимална сигурност на информацията, създавана и обработвана в процеса на работа на компанията
• Гарантиране на нужното ниво на непрекъснатост на бизнес процесите с цел осигуряване на ефективна защита на сигурността на информацията
За реализиране на политиката и целите по сигурност на информацията, в качеството ми на Управляващ на Ваиос ООД,

ДЕКЛАРИРАМ:
Личната ми ангажираност за осигуряване на необходимите финансови и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за Управление на Сигурността на Информацията, съгласно изискванията на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013 и БДС EN ISO 9001:2015

Управител:
Димитър Тодоров